Viewer klei: schermindeling

 

 

1 Kaart totale voorraad klei

 

In het linker kaartscherm worden totale hoeveelheden aanwezige klei weergegeven, gemodelleerd tot diepten zoals uitgelegd onder Technische gegevens. Tot de grondstof klei worden gerekend de grondsoorten klei en leem, beide al dan niet siltig of zandig. Voor meer uitleg zie het lemma klei en kader 2 in “Grondsoorten en delfstoffen bij naam”.

 

2 Geologische winbaarheid en kwaliteit van klei

 

In het rechter kaartscherm kunnen vier attributen van de links getoonde totale voorraad worden weergegeven (selectie in scherm 3):

1.       De geologisch winbare hoeveelheden klei, d.w.z. de totale hoeveelheid exclusief:

·         klei bedekt door ³ 40 cm aan veen (voornamelijk van toepassing in het laagland)

·         klei bedekt door > 5 m aan zand of grind (alleen van toepassing in hoger gelegen gebieden)

·         keileem

·         klei in de zode (in onze modellering de bovenste 20 cm)

2.       Kans op schelphoudende klei. Schelpen vormen een prohibitieve bijmenging voor grofkeramische klei.

3.       Kans op klei met veenbrokjes, plantenresten en andere organische bijmengingen (NB: het gaat hier niet om het percentage organisch C). Net als schelpen gaat het hierbij om prohibitieve bijmengingen voor grofkeramische klei.

4.       Het aandeel klei grove categorie (d.w.z. zandige klei, siltige klei, leem, löss, keileem)

 

·         NB1: Aangezien klei droog ontgraven wordt is de grondwaterspiegel een zeer belangrijk winbaarheidscriterium, dat om redenen van gegevensbeschikbaarheid hier niet is meegenomen (zie onder technische gegevens). Deze informatie moet door de gebruiker zelf in zijn verdere afwegingen worden betrokken.

·         NB2: Voor alle getoonde resultaten geld een disclaimer.

·         Zie verder: Van der Meulen MJ, Maljers D, Van Gessel SF: Clay resources in the Netherlands, Netherlands Journal of Geosciences, in rev.

 

3 Keuze kaartlagen en klei-attributen

 

·         Met het rolmenu klei wordt gekozen welke attributen van de in scherm 2 getoonde kleivoorraad worden weergegeven.

·         Met lagen “Zeeklei”, “Löss” en “Keileem” wordt links de geografische verbreiding van deze bijzondere kleicategorieën weergegeven.

·         Ter topografische referentie worden naar keuze grenzen, steden, spoorwegen en waterwegen weergegeven.

 

4 Legenda’s

 


Schermresolutie: De viewer werkt het beste bij een resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels. Gebruikers van MS Internet Explorer gebruik F11 voor schermmaximalisatie


·         Terug naar de hoofdpagina