Beperkingen en disclaimer

De grootste uitdaging in de voor Delfstoffen Online uitgevoerde modelleringen lag in het werken met zeer grote hoeveelheden gegevens, die niet voor dit specifieke doel zijn verzameld en waarvan de kwaliteit sterk uiteenloopt. Delfstoffen Online biedt uitsluitend informatie voor preprospectieve doeleinden of regionale tot landelijke ruimtelijke planvorming:

         De kaarten moeten vooral worden geÔnterpreteerd in mate van kansrijkheid voor delfstoffenwinning; gebieden die als kansrijk kunnen worden aangemerkt zullen altijd gericht moeten worden onderzocht. Ook wordt geadviseerd om na te gaan op welke gegevens de kaartbeelden zijn gebaseerd: Delfstoffen Online voorziet hiertoe in het bieden van metagegevens van gebruikte boringen.

         Cijfermatige informatie, voor zover deze wordt gegeven (zanddikten etc.), moet eveneens als louter indicatief worden beschouwd.

 

Ondanks het feit dat TNO de basisbeginselen ervan onderschrijft, zijn onderliggende studies van Delfstoffen Online niet formeel getoetst aan de internationale code voor het rapporteren van exploratieresultaten (van Institute of Materials, Minerals and Mining). Delfstoffen Online is dan ook niet bedoeld voor het informeren van investeerders, potentiŽle investeerders of hun adviseurs.

 

TNO aanvaart geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie die via Delfstoffen Online wordt geboden.